Eurobest Slovakia, s.r.o.
vod O nas

O nas

TROCHA HISTORIE
 
Kuriérska služba Eurobest s.r.o. sa zaoberá rozvozom jedál v Prahe od roku 2002. Myšlienka, vybra vyhlásené reštaurácie so zaujímavým typom kuchyne a umožni klientovi si z týchto reštaurácií necha jedlo doviez v expresnom èase, sa ukázala ako zaujímavá. Ako to ale èasto býva, zaèiatky neboli ¾ahké. Cez poèiatoèné ve¾ké náklady na obstaranie vozového parku sme sa postupne prepracovávali k súèasnému postavenie na trhu. V máji 2006 sme vytvorili poboèku v Brne. Postupom èasu sa stala spoloènos Eurobest sro najväèšou spoloènosou v Èeskej republike zameranú na rozvoz jedál. Teraz rozvážame zo 70 reštaurácií a plánujeme tento poèet naïalej navyšova. V roku 2013 sme otvorili nové poboèky v Tepliciach, Ústí nad Labem, Liberci a Karlových Varoch a v Bratislave.
 
 
 
Facebook
SKENDERU
Eurobest Slovakia, s.r.o. 2019
Tvorba systmu MK software, s.r.o.

Expresn rozvoz jedl Bratislava

Tokyo | Hacienda El Diablo | Subway | Buddha Brothers | Pulitzer